Friday, 15 May 2015

Daftar Ilmuwan Muslim

Pada masa kejayaan Islam, ilmu berkembang sangat pesat. Pemikiran para cendekiawan Islam mewarnai dan mengisi khazanah keilmuan dunia. Cakupannya pun sangat luas, mulai dari filsafat, kedokteran, matematika, biologi, sejarah, sastra, fisika, farmasi, geografi, hinnga astronomi.

Berikut adalah nama-nama cendekiawan-cendekiawan Islam :

Ilmuwan-ilmuwan Muslim Bidang Matematika
 1. AL-KHAWARIZMI (Bapak Matematika Islam)
 2. ABU KAMIL SYUJA' (Ahli Aljabar)
 3. TSABIT BIN QURRAH (Ahli Geometri Terbesar)
 4. ABU AL-WAFA' AL-BOUZAJANI (Mengembangkan Trigonometri)
 5. AL-KHARKI (Penulis Bidang Aritmatika)
 6. IBNU IRAK (Ahli Matematika dan Astronomi)
 7. UMMAR KHAYYAM (Ahli Matematika dan Sastra)
 8. ABU AL-QOSIM AL-MAJRETI (Ahli Matematika dan Astronomi)
 9. SAMUEL AL-MAGRIBI (Dokter dan Ahli Matematika)
 10. NASHIRUDDIN AL-THUSI (Pengembang Segitiga)
 11. ABU MANSUR AL-BAGHDADI (Raja Aritmatika)
 12. AL-KALASADI (Pencipta Notasi Pecahan Modern)
 13. AL-KARAJI (Penulis Teori Pencabutan akar)
 14. AL-KASHI (Memperkenalkan Pecahan Desimal)
 15. AL-KHUYANDI (Teorinya Mengilhami Teori Format)
 16. HAJJAJ BIN YUSUF (Ahli Geometri dan Penerjemah Pertama Karya Euclides)
Ilmuwan-ilmuwan Muslim Bidang Kedokteran dan Farmasi
 1. ZAKARIYYA AR-RAZI (Perintis Kedokteran Islam)
 2. IBNU MASAWAYH (Mengembangkan Metode Diet)
 3. IBNU SINA (Sang Dokter Super)
 4. ABU QASIM AZ-ZAHRAWI (Dokter Ahli Bedah) 
 5. IBNU JULJUL (Penulis Biografi Kedokteran)
 6. IBNU JAZLA (Dokter yang Menulis Buku Obat-obatan)
 7. IBNU RUSYD (Perintis Ilmu Jaringan Tubuh)
 8. IBNU SA'ATI (Dokter dan Ahli Kunci)
 9. ABDUL LATIEF AL-BAGHDADI (Ahli Anatomi dan Tulang)
 10. ABI MAHASIN (Dokter Spesialis Mata)
 11. IBNU NAFIS (Ahli Peredaran Darah)
 12. IBNU JAZZAR (Dokter Kaum Fakir)
 13. ABU MARWAN IBNU ZUHR (Dokter Spesialis Penyakit Dalam)
 14. JA'FAR SYARIF (Dokter Pemerhati Pengobatan Cara Hindu)
 15. DAUD AL-ANTHAKI (Peletak Studi Terapi)
 16. ABU BARAKAT AL-BALADI (Pengkritik Ibnu Sina)
 17. AL-GHAFIKI (Dokter Spesialis Mata dan Metafisis)
 18. ALI BIN ABBAS (Dokter Ahli Bedah)
 19. AL-JURJANI (Dokter Penyusun Ensiklopedi Dokter)
 20. IBNU AL-KHATIB (Dokter dan Politikus Andal) 
Ilmuwan-ilmuwan Muslim Bidang Astronomi
 1. AL-FARGHANI (Perintis Astronomi Modern)
 2. AL-BATTANI (Peneliti Planet-planet)
 3. IBNU SAFFAR (Penulis Tabel Astronomi)
 4. JABIR BIN AFLAH (Ahli Astronomi yang Membangun Observatorium Pertama)
 5. AL-BITRUJI (Ahli Astronomi yang Memperkenalkan Gerak Spiral)
 6. AL-KHARAKI (Ahli Astronomi yang Mahir Geografi)
 7. IBNU YUNUS (Penemu Pendulum)
 8. AL-BIRUNI (Ahli Penanggalan Tarikh)
 9. AL-KHAZINI (Ahli Meteorologi)
 10. ISMAIL FASYA AL-FALAKI (Pembuat Teropong Bintang)
 11. AL-KHALILI (Pencipta Jadwal Waktu)
 12. NAJMUDDIN AL-MISHRI (Pemerhati Jadwal Perbintangan)
 13. HABASY AL-MARWAZI (Ahli Astronomi Muda)
 14. ABDUL RAHMAN AS-SUFI (Penulis Buku Astronomi)
 15. ABU MA'SHAR AL-BALKHI (Ilmuwan Pertama yang Membantah Aristoteles)
Ilmuwan-ilmuwan Muslim Bidang Geografi
 1. AL-KAZWINI (Mengenalkan Ilmu Geografi)
 2. AL-IDRISI (Pencipta Bola Dunia)
 3. ABU UBAYD AL-BAKRI (Ahli Ilmu Bumi Terbesar Abad 9)
 4. AL-MUQADDASI (Penulis Bidang Geografi)
 5. AL-YA'QUBI (Ahli Geografi dan Sastra)
 6.  IBNU RUSTA (Penulis Ensiklopedi Geografi)
 7. AL-BALKHI (Pendiri Institut Geografi Kontemporer)
 8. HAJJI KHALIFA (Ahli Kosmografi, Geografi dan Bibliografi)
 9. YAQUT AL-HAMAWI (Penulis Ensiklopedi Geografi)
 10. AL-ISTAKHRI (Pengelana dan Penulis Buku-buku Geografi)
Ilmuwan-ilmuwan Muslim Bidang Sastra dan Filsafat 
 1. AL-KINDI (Pendiri Filsafat Muslim)
 2. AL-KARABI (Guru Kedua dari Timur)
 3. IBNU THUFAYL (Penulis Kisah Filsafat)
 4. IBNU BAJJAH (Membangun Filsafat Berdasarkan Matematika)
 5. AL-MAWARDI (Filosof Penasihat Raja)
 6. IBNU MISKAWAYH (Tokoh Islam Humanis)
 7. IBNU KHALDUN (Bapak Sosiologi)
 8. IBNU QAYYIM (Filosof dan Pendidik yang Cemerlang)
 9. MIR DAMAD (Sang Guru Ketiga)
 10. MULLA SADRA (Filosof dan Sufi Ternama)
 11. MUHAMMAD IQBAL (Pujangga Besar Islam)
 12. AS-SAHIB BIN ABBAD (Negarawan Ahli Sastra)
 13. ASY-SYAHRASTANI (Ulama Ahli Filsafat)
 14.  RIFA'AT AT-TAHTAWI (Memadukan Islam dan Barat)
 15. KHAIR AD-DIN AT-TUNISI (Filosof dan Politikus)
 16. IBNU AL-WAAZIR (Pemikiran Pembaruan)
Ilmuwan-ilmuwan Muslim Bidang Sejarah
 1. AL-MAS'UD (Sejarawan Pengembara)
 2. IBNU ABI ASHAYBI'AH (Ahli Sejarah Kedokteran)
 3. ABU FIDA' (Sultan yang Ahli Sejarah)
 4. KHAYRALLAH EFFENDI (Sejarawan Turki)
 5. SAID AL-MAGHRIBI (Ahli Sejarah dan Penyair)
 6. MAUFIQUDDIN AL-BAGHDADI (Penulis Sejarah Mesir)
 7. SULAIMAN AS-SAIRAFI (Penulis Sejarah yang Cemerlang)
 8. IBNU KHALILKAN (Ahli Sejarah Muslim)
 9. IZZUDDIN BIN AL-ATSIR (Penulis Ensiklopedi Sejarah Dunia Islam)
 10. AL-MAQRIZI (Sejarawan Mesir yang Ahli Statistika)
 11. AL-JABARTI (Sejarawan Ulung dari Ethiopia)
 12. IBNU QUTAYBAH (Sejarawan Ulung dari Persia)
 13. IBNU JUBAIR (Sejarawan Andalusia yang Ahli Sastra)
Ilmuwan-ilmuwan Muslim Bidang Fisika dan Kimia
 1. IBNU AL-HAYTSAM (Bapak Optik)
 2. JABIR IBNU HAYYAN (Bapak Kimia Islam)
 3. AL-KHAZINI (Pencetus Barometer)
 4. AL-JAZARI (Ahli Mekanika)
 5. ABBAS BIN FARNAS (Penggagas Kapal Terbang)
 6. ALI MUSTHAFA MUSYARRAFAH (Tokoh Fisika Terapan)
 7. ABDUS SALAM (Muslim Pertama Penerima Nobel)
 8. AL-FARISI (Sang Ahli Optik)
 Ilmuwan-ilmuwan Muslim Bidang Biologi
 1. ABU KHAYR (Dokter Botani)
 2. IBNU AL-BAITAR (Ahli Botani dan Farmasi)
 3. AL-DINAWARI (Penulis Ensiklopedi Tumbuhan)
 4. AD-DAMIRI (Penulis Ensiklopedi Zoologi)
 5. ABU AL-HASAN AN-NAHWI (Master Ilmu Pengetahuan)
 6. AL-JAHIZ (Pakar Kedokteran Hewan)
Ilmuwan-ilmuwan Muslim Bidang Kelautan
 1. IBNU MAJID (Sang Raja Laut)
 2. BINU BATTUTA (Sang Petualang)
 3. PIRI REIS ( Memetakan Antartika)